روز پیروزی ترکیه

رژه ارتش و تشریفات بر مزار مصطفی کمال آتاترک، کسی که جمهوری ترکیه را بنیان نهاد، از جمله کارهاییست که برای جشن روز پیروزی در این کشور انجام میشود.

روز پیروزی ترکیه

رژه ارتش و تشریفات بر مزار مصطفی کمال آتاترک، کسی که جمهوری ترکیه را بنیان نهاد، از جمله کارهاییست که برای جشن روز پیروزی در این کشور انجام میشود. مکان های عمومی، فروشگاه ها، ادارت عمومی و خانه های مردم با پرچم ترکیه آراسته میشوند. صاحبان فروشگاه ها به مشتریان خود شیرینی میدهند

روز پیروزی تعطیل رسمیست؟

سوم آگوست مصادف با هشتم شهریور روز پیروزی یک روز ملیست است و یک روز تعطیل برای مردم است، مدارس و بسیاری از دفاتر بسته هستند.