اولین محل پرورش زنبور در ترکیه

ماجاهل در آرتوین، که اولین منطقه زیست کره ترکیه در شمال دریای سیاه قرار دارد. بعد از قرار داد با روسیه در سال 1921، 12 روستا به گرجستان داده شد و باقی آنها از جمله ماجاهل به ترکیه داده شد.

اولین محل پرورش زنبور در ترکیه

ماجاهل در آرتوین، که اولین منطقه زیست کره ترکیه در شمال دریای سیاه قرار دارد. بعد از قرار داد با روسیه در سال 1921، 12 روستا به گرجستان داده شد و باقی آنها از جمله ماجاهل به ترکیه داده شد.

به دلیل آب و هو و شرایط جاده ها، در صورت بیماری مردم در زمستان باعث ایجاد کلی مشکل میشود. برای رفع این مشکل پیمان نامه ای با گرجستان بشته شد. در صورت بیماری افراد ترکیه و نیاز به درمان، آنها را به گرجستان منتقل میکنند و این به علت وضعیت جوی و عدم توسعه روستا و بسته بودن راه ها در 6 ماه از سال است.

درامد روستا عموما از زنبور عسل و محصولات عسل هست، چون این منطقه دارای طبیعت غنیست و زنبورهای آن نیز بی آزار هستند. عسل اینجا به دلیل استفاده زنبورداران از روش های سنتی خود، شناخته شده است. بسیاری از مردم به این روستا می آیند تا از افراد محلی این نکات را یاد بگیرند.

اولین محل پرورش زنبور در ترکیه

این منطقه در سال 2006 به واسطه یونسکو منطقه زیست کره شناخته شد. برای کسانی که معنی آن را نمیدانند: زیست کره به مکان های که باعث حفظ و نگداری محیط زیست میشوند گفته میشود. این مناطق معمولا بکر و دارای طبیعت غنی هستند.