معرفی تاپو

تاپو همان سند ملک است که به مالک آن داده شده و مشخصات شخص در آن درج می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این سند تمام قسمت های آن را برای شما معرفی می‌کنیم

معرفی تاپو

تاپو همان سند ملک است که به مالک آن داده شده و مشخصات شخص در آن درج می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این سند تمام قسمت های آن را برای شما معرفی می‌کنیم تا در زمان مواجهه با این برگه بتوانید اطلاعات کافی را از آن به دست آورد.

١-استان

٢-شهر

٣-منطقه

۴-ناحیه

۵-خیابان

۶-محل

٧-عکس از مالک

٨-تعداد ورق

٩-طرح/تعداد بلوک

١٠-شماره بسته

١١-نوع ملک(زمین ساخت شده، زمین خالی، یا زمین زراعی)

١٢-محیط/ اندازه زمین (جمع این ارقام نشان داده شده برای سه پارامتر باید به اندازه زمین اصل اضافه شود)

١٣-مرزهای طرح

١۴-مالکیت به‌عنوان واحد مستقل برای استفاده (آپارتمان، خانه، دفتر و غیره ساخته شده در زمین اصلی)

١۵-مالکیت به‌عنوان واحد مستقل برای استفاده (یا به دلیل توسعه/ کار ساخت و ساز و یا به دلیل اینکه مجوزهای لازم از شهرداری گرفته نشده است)

١۶-جز به جز / زمان مشارکت (متعلق به یک دوره مشخص از سال)

١٧-قیمت خرید ملک

١٨-نوع ملک (ویلا، آپارتمان و …)

١٩-مساحت زمین (چه مقدار از زمین متعلق به واحد مستقل است)

٢٠-بلوک

٢١-طبقه

٢٢-شماره ملک (شماره آپارتمان)

٢٣-اطلاعات خریدار و فروشنده، و دلیل انتقال (به چه کسی فروخته شده است و هر گونه توضیح مربوطه دیگر)

٢۴-نام صاحب جدید ملک

٢۵-اطلاعات مربوط به ثبت ازجمله شماره ثبت و انتقال و

٢۶-تاریخ ثبت

٢٧-مهر و امضا اداره ثبت اسناد یا دیگر مقامات مجاز