موزه کلاه کاستامونو

موزه ای که در سال 2008 باز شد دارای کلاه های بسیاری از دوران هانس تاکنون است. در اینجا میتوان 800 مدل مختلف از کلاه های منحصربه فرد را پیدا کرد.

موزه کلاه کاستامونو

موزه ای که در سال 2008 باز شد دارای کلاه های بسیاری از دوران هانس تاکنون است. در اینجا میتوان 800 مدل مختلف از کلاه های منحصربه فرد را پیدا کرد.

در موزه کلاه ها متعلق به نه مین رئیس جمهور، نخست وزیر و بسیاری از افراد مشهور ترکیه بوده است. گرچه موزه به عنوان موزه خودش در تبلیغات معرفی شد، اما خودش به عنوان بخشی از مرکز هنر و فرهنگ است.

بنا به مدیر موزه، هرساله تعداد کلاه ها افروده میشود. ایشان افزودند یک بخش موزه به صورت تاریخ جداشده و بسیاری بازدیدکنندگان برای دیدن این کلاه های تاریخی به موزه می آیند. اعداد شمار بالای بازدیدکنندگان موزه را نشان میدهد. از ابتدای سال 2019 تا اوت 2019 تعداد 92 هزار و 142 بازدیدکننده وجود داشته. گرچه اعداد چشمگیر است، مدیر و دپارتمان گردشگری در کاستامونو برای سال بعدی شمار بیشتری از بازدیدکنندگان را انتظار دارند.