املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 1
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 2
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 3
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 4
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 5
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 6
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 7
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 8
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 9
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 10
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 11
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 12
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 13
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 14
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 15
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 16
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 17
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 18
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 19
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 20
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 21
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 22
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 23
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 24
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 25
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 26
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 27
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 28
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 29
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 30
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 31
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 32
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 33
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 34
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 35
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 36
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 37
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا general - 38
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 39
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 40
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 41
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 42
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 43
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 44
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 45
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 46
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 47
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 48
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 49
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 50
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 51
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 52
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 53
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 54
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 55
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 56
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 57
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 58
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 59
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 60
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 61
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 62
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 63
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 64
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 65
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 66
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 67
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 68
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 69
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 70
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 71
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 72
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 73
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 74
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 75
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 76
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 77
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 78
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 79
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 80
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 81
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 82
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 83
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 84
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 85
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 86
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 87
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 88
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 89
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 90
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 91
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 92
 املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا interior - 93

املاک لوکس دریایی با امکانات سخاوتمندانه در کوناکلی، آلانیا

€ 695.000
property id
[SOLD]1103
location
آلانیا
کوناکلی
size
278m2 to 261m2
bed
2+1 to 3+1
bath
3 to 3
calendar
2015
beach
700 m
airlines
110/50 km
 • اتاق‌ها : 2+1
 • متراژ : 278 m2
 • بالکن : 2
 • حمام‌ها : 3
 • قیمت : € 695.000
 • اتاق‌ها : 3+1
 • متراژ : 261 m2
 • بالکن : 3
 • حمام‌ها : 3
 • قیمت : € 672.500

بالاترین دلایل برای خرید

 • منقطه تعطیلات کامل
 • منظرهء خیره کننده.
 • خدمات کامل .

آپارتمان با منظره ی گسترده ای در یک مجتمع منحصر به فرد

واحدهای فوق العاده ساحلی در تپه سبز فقط 700 متر از ساحل در منطقه کوناکلی آلانیا واقع شده است.که چشم انداز به دریا و کوه و خدمات با کیفیت بالا را ارائه می دهد. در اینجا شما واقعا از شیوه زندگی لوکس در ساحل مدیترانه لذت خواهید برد.

زیربنای مجموعه: استخر بی نهایت بزرگ با محفظه کودکان و آبشارها (310 متر مربع)، استخر شنا، مناطق وی آی پی، پارک ها، استخر شنا با پارك آب، استخر سرپوشیده با استخر کودکان با اتاق کودک (64 متر مربع)، استخر آبشار در پارک، باشگاه ساحلی خصوصی با اسکله ، والیبال ساحلی، پارک تناسب اندام، دارت، تفریحی، مرکز تناسب اندام، بیلیارد، تنیس روی میز، اتاق بازی، پارک دوچرخه ، مینی گلف، زمین تنیس، بسکتبال و والیبال، پارک کودکان باغ شطرنج، سالن کوهنوردی ، آمفی تاتر، باغ، گلخانه، باغ، کوهنوردی، زمین بازی برای کودکان، اتاق کودک، استخر، رستوران، قلیان، بار، کافه، مرکز آبگرم: حمام ترکی، ماساژ، جکوزی، سونا، اتاق بخار و نمک ، مرکز پزشکی در مجتمع، پارکینگ زیرزمینی، سوپر مارکت، تلویزیون ماهواره ای، اینترنت بی سیم، امنیت 24 ساعته و نظارت تصویری، املاک و مستغلات و مدیریت اجاره، خدمات فنی.

پنت هاوس لوکس با تراس آفتابی، سونا خصوصی و جکوزی خصوصی در آلانیا

پنت هاوس 4 خوابه ، طبقه پایین : یک اتاق نشیمن و آشپزخانه کوچک با دسترسی به تراس و سرویس بهداشتی، و طبقه بالا: یک اتاق نشیمن و آشپزخانه اپن، 2 اتاق خواب، 1 حمام، 1 حمام اختصاصی سونا خصوصی و جکوزی دریا، دسترسی به تراس از هر اتاق.

پنت هاوس 5 خوابه ، طبقه پایین است: یک اتاق نشیمن و آشپزخانه کوچک با طرح باز، یک اتاق خواب، 1 حمام، دسترسی به تراس از هر اتاق و طبقه بالا: یک اتاق نشیمن و آشپزخانه باز، 2 اتاق خواب، 1 حمام، 1 حمام اختصاصی با سونا خصوصی و جکوزی در فضای باز، دسترسی به تراس از هر اتاق.


 • اینترنت وایرلس
 • نگهبانی
 • باغ-باغچه
 • زمین بسکتبال
 • زمین والیبال
 • زمین تنیس
 • زمین گلف
 • سونای خشک
 • اتاق ماساژ
 • استخر
 • تلویزیون کابلی-ماهواره
 • منظره دریا
 • حمام ترکی
 • استخر شنا
 • ساحل
 • رستوران
 • بیلیارد
 • باربکیو
 • سالن ورزش

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype

اطلاعات تماس خود را بگذارید، در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

Amir Rezaee - نماینده فروش

Amir Rezaee

نماینده فروش
فارسی ، ترکی ، انگلیسی