یک آلانیای تمیزتر

واحد پاکیزگی آلانیا یک شیف جدید برای تمیز کردن مسیرها اضافه کرده است، چراکه تعداد ساکنین شهر در حال افزایش است.

یک آلانیای تمیزتر

واحد پاکیزگی آلانیا یک شیف جدید برای تمیز کردن مسیرها اضافه کرده است، چراکه تعداد ساکنین شهر در حال افزایش است.

تیم سرویس پاکیزگی آلانیا تمام بلوارها، راه ها، پیاده روها، پارکینگ و راه های پیاده روی رل در شبانه روز تمیز میکنند. ماشین های تمیز کننده بزرگ و کوچک از شب تا سحر در حال تمیز کردن مرکز آلانیا هستند. در طول روز محدوده های محمودلر، کناکلی، پایالار و ترکلر را از آلودگی میزدایند. از طرف دیگر، کارگران در دو شیفت کاری بین 6:30 تا 15:30 در صبح و 16: تا 24 در عصر برای هرچه بیشتر تمیز نگهداشتن آلانیا کار میکنند.

حیوانات در آلانیا فراموش شده نیستند

پناهگاه، ظروف غذا و سرویس های بهداشتی حیوانات درداخل و خارج مرکز آلانیا به صورت منظم شسته و تمیز میشوند. غذا و آب در ظروف ریخته شده تا دوستانمان گرسنه و تشنه نمانند. از آنجایی که هوا در حال گرم شدن و رطوبت در حال افزایش است، پناهگاه و ظروف غذای حیوانات به دفعات بیشتری شسته میشوند، مرتبا هم بررسی لازم برای نیاز آب و خوراک آنها انجام میشود.