اولین بیمارستان ترکیه تصدیق اف دی ای دریافت کرد

بیمارستان از دو سال پیش این روش را با نتایج موفیت آمیز مورد استفاده قرار داده و روش آنها در اسکولیوز از طرف اف در ای به عنوان روش درمانی موثر مورد تایید قرار گرفت.

اولین بیمارستان ترکیه تصدیق اف دی ای دریافت کرد

بیمارستان ترکیه تصدیق اف دی ای را برای اسکولیوز درمانی دریافت کرد

بیمارستان امزی اولین بیمارستان این کشور است که گواهی زمینه درمان ارتوپدی را از مدیریت غذا و داروی آمریکا اف دی ای دریافت کرده است. بیمارستان این گواهی را برای درمان اسکولیوز انعطاف پذیر با روش کشش اسکولیوز یا جراحی اسکولیوز غیر فیوژن خود، دریافت کرد.

بیمارستان از دو سال پیش این روش را با نتایج موفیت آمیز مورد استفاده قرار داده و روش آنها در اسکولیوز از طرف اف در ای به عنوان روش درمانی موثر مورد تایید قرار گرفت.