در حال حاضر مردم ترکیه می توانند آسانتر ویزا ی روسیه را بگیرند

در حال حاضر مردم ترکیه می توانند آسانتر ویزا ی روسیه را بگیرند

به منظور افزایش تعداد گردشگران روسیه و مراحل آسان تر برای شهروندان ترکیه برای اخد ویزای روسیه .

فدرال آژانس گردشگری روسیه اعلام کرده است که برای افزایش جریان گردشگری به روسیه, مراحل دریافت ویزای روسیه برای شهروندان ترکیه آسانترشده است.

رییس جمهور روسیه اولگ سافونو گفت که "ما هر گونه اقدامات که منجربه اخذ ساده تر ویزا شود تصویب میکنیم. تا آنجا که تجربه تا به حال به ما نشان داده این تصمیم همیشه باعث افزایش جریان گردشگری به کشور ما است. همچنین این افزایش حدود یک لحظه تغییر 25-30 درصد است."

در سخنرانی خود در سافونو غربی فروم وی با تاکید بر اهمیت این تصمیم گیری ، توسط وزارت امور خارجی با توجه به امنیت ملی مورد نیاز است.