جایزه ملی به معمار آلانیا

جایزه ملی به معمار امیره جیمرین که زادگاه او آلانیا است.

جایزه ملی به معمار آلانیا

امیره جیمرین، معمار خانه کوچاک را تعمیر کرده و زادگاه او آلانیا است، جایزه معماری ملی تورگوت جانسور را دریافت کرده است.

این جایزه در مراسم اعطای جوایز "جایزه معماری ملی تورگوت جانسور" که یک مراسم سالانه است و جوایز سالیانه توسط شهرداری کپز در هماهنگی با شعبه انجمن معماران آنتالیا برگزار می شود، ارائه شد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype