اخبار گلف برای مردم در آلانیا

تصمیم گرفته شده که زمین های جدید گلف در ترکیه ساخته شود. این باعث جذب خریداران جدید خانه می شود و فصل بهار و پاییز را در منطقه آلانیا گسترش می دهد.

اخبار گلف برای مردم در آلانیا

اخبار گلف برای مردم در آلانیا.
اکنون گلف به آلانیا نزدیک تر می شود.

تصمیم گرفته شده که زمین های جدید گلف در ترکیه ساخته شود. این باعث جذب خریداران جدید خانه می شود و فصل بهار و پاییز را در منطقه آلانیا گسترش می دهد.

5 منطقه توریستی جدید که تمرکز بر گلف را در منطقه آلانیا برنامه ریزی کرده اند.

3 در حال ساخت است و در اواخر سال 2013 یا اوایل سال 2014 تکمیل خواهد شد

مناطقی که امکانات جدید گلف ساخته می شوند عبارتند از:

آلانیا بالتپه امبیسبلنی

آلانیا محمودلار

آلانیا محمودلار گکجبلن

آلانیا اوکورجالارا

آلانیا ترکلر آکیار